Stacja Uzdatniania Wody Nowogrodziec

Gmina Nowogrodziec otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na budowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizację ujęcia wody w Gierałtowie. Wysokość dofinansowania: 1 000 000 zł. Dzięki rządowemu wsparciu zrealizowana zostanie inwestycja, która realnie wpłynie na jakość życia mieszkańców naszej Gminy.

Inwestycja będzie obejmowała modernizację ujęcia wody, budowę SUW wraz wyposażeniem technologicznym o wydajności 2400 m3/d, budowę zbiornika wody czystej i odstojnika popłuczyn.Wykonana zostanie również instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kW oraz system monitoringu pracy SUW.

Realizacja inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju Gminy. Budowa SUW i modernizacja ujęcia wody będzie odbywać się z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego. Inwestycja wpłynie na poprawę jakości dostarczanej wody pitnej na potrzeby gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji użyteczności publicznej. Efektem będzie m.in. ochrona wód powierzchniowych i podziemnych Gminy oraz poprawa lokalnych walorów przyrodniczych. Inwestycja przyczyni się do rozwoju lokalnych przedsiębiorstw.

Zapewnienie dostawy wody w wymaganej ilości w czasie rozbiorów maksymalnych i awaryjnych, poprzez budowę dwukomorowego zbiornika czystej wody, wpłynie pozytywnie na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych wynikających z długotrwałych okresów suszy oraz zapobiegnie w przyszłości skutkom coraz częściej występujących susz. Ma to szczególne znaczenie na terenach wiejskich, na których w okresie letnim niskie stany wód gruntowych są coraz częściej sygnalizowanym zjawiskiem.

„Inwestycja obejmie swoim zasięgiem mieszkańców wszystkich miejscowości naszej Gminy. Dzięki realizacji inwestycji na wiele lat zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo dostaw wody pitnej „ - mówi Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca.