Podatek od nieruchomości

Wysokość podatku od nieruchomości na 2021 rok

budynki

 1.    od Budynków mieszkalnych lub ich częsci od 1 m2 powieerzchni użytkowej - 0,71 zł,

2.   od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 23,00 zł,

3.   od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 11,18 zł,

4.   od budynków lub ich części związanych  z udzielaniem  świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,73 zł,

5.   od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 6,01 zł,                        

     za wyjątkiem obór, szop, stodół, garaży wykorzystywanych wyłącznie na zaspokojenie potrzeb własnych podatnika związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w części nie zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej i na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, do których stosuje się stawkę od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,93 zł                        

6.   od budowli-ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 2 %

grunty

1.   od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,90 zł,

2.   od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni  –  4,68 zł,

3.   od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni - 0,29 zł

4. od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1m2   -   3,15 zł

Formularze deklaracji:
Nowe formularze deklaracji, informacji i załączników można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów.
Podstawa prawna
1. Uchwała Nr  XVI/116/19  Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 października 2019r. w  sprawie określenia   stawek w  podatku od nieruchomości.