gaz Nowogrodziec

Szanowni Państwo!
Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podjął starania związane z doprowadzeniem gazu ziemnego do sołectw gminy Nowogrodziec. W związku z powyższym przeprowadza rozeznanie odnośnie ilości chętnych Mieszkańców / zakładów produkcyjnych i usługowych na doprowadzenie gazu do swoich nieruchomości.

Wszystkich zainteresowanych podłączeniem gazu ziemnego zachęcamy do wypełnienia niniejszej ankiety.

>>>ANKIETA<<<

Prosimy o przekazanie wypełnionych i podpisanych ankiet do Sołtysów poszczególnych sołectw lub do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, pokój nr 3 (parter).

Ankieta gazyfikacja

Ankieta gazyfikacja1

Informujemy,

że w dniu 22 lipca 2019 r. o godz. 9:00

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się

XIII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym
5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

 • w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości (dz. nr 618/4 o pow. 0,0160 ha, poł. w Nowogrodźcu obręb 1);
 • w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości (dz.: nr 742/1 o pow. 0,12 ha, nr 742/3 o pow. 0,14 ha, nr 742/4 o pow. 0,10 ha, nr 740 o pow. 0,25 ha i nr 843 o pow. 0,03 ha, poł. w obrębie Zebrzydowa);
 • w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. nr 670/2 o pow. 0,04 ha, poł. w obrębie Zebrzydowa);
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wykroty;
 • w sprawie zmiany uchwały nr X/65/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu i w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;
 • w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników;
 • w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
 • w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodźca;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodźca;
 • w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

8. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

 

Transmisję z obrad Rady Miejskiej można obejrzeć >>tutaj<<

Gościszów po raz 24. zaprosił do Parku Dworskiego na Święto Pečenicy.

Tradycję, którą kultywują Mieszkańcy, przywieźli reemigranci, ich przodkowie, z terenów byłej Jugosławii.

Prosiak pieczony nad ogniem, pita, bogaty program artystyczny i miła atmosfera sprawiają, że każdego roku to gościszowskie wydarzenie przyciąga prawdziwe tłumy ludzi.

>>> Relacja TV Łużyce pt. Pecenica 2019<<<

 
 
 
 
Parkomat zd
Szanowni Mieszkańcy!
Przypominamy Państwu, że zgodnie z projektem dotyczącym Rewitalizacji Płyty Rynku w Nowogrodźcu na ul. Rynek oraz na placu przy ul. Kościuszki, powstała strefa płatnego parkowania.
Od 01 lipca 2019 roku za postój na wyżej wymienionym obszarze należy uiszczać opłaty.
Opłaty za parkowanie dokonuje się w parkometrach wg. ustalonych stawek zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
Powyższe zmiany spowodowane są zwiększonym natężeniem ruchu oraz deficytem miejsc postojowych, zwłaszcza w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. Wymuszenie rotacji na parkujących pojazdami znacznie usprawni ruch samochodowy na tym obszarze.
Informujemy Państwa, iż postój przez pierwsze 30 minut jest bezpłatny. Kierowcy muszą jednak wydrukować specjalny bilet, potwierdzający bezpłatne parkowanie.
Podajemy do wiadomości Państwa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, mapkę Strefy Płatnego Parkowania oraz załącznik ze stawkami opłat.
STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
Stawki opłat
stawki opłat parkometr
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania
 
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania1
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania2
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania3