Informujemy,

że w dniu 8 stycznia 2020 roku o godz. 9:30

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu, ul. Rynek 20

odbędzie się

XX Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

(zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U..2019.506-j.t.)

*****************************************************************************************************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok:
    1. odczytanie projektu uchwały budżetowej;
    2. odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
    3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały budżetowej;
    4. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
    5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i autopoprawkami Burmistrza i ich przegłosowanie;
    6. głosowanie uchwały budżetowej.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec.
9. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
10.Zakończenie obrad.

Transmisję z obrad Rady Miejskiej można obejrzeć >>>tutaj<<<

Trwają prace Radnych nad projektem budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok przedłożonym przez Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha zgodnie z Uchwałą Nr LXV/450/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowogrodziec.

Przedstawiamy Państwu relacje z przebiegu prac komisji:
Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 16.12.2019 - https://www.youtube.com/watch?v=KNzGk9ymYKk
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20.12.2019 - https://www.youtube.com/watch?v=ZKOaLvW2abE
Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, które odbyło się w dniu 23.12.2019 - https://www.youtube.com/watch?v=qLxTWVmRMyk

Poniżej znajdą Państwo informacje o treści wniosków złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Nowogrodziec:

>>>Komisja Oświaty i Spraw Społecznych<<<

>>>Komisja Rewizyjna<<<

>>>Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu<<<

Informujemy,
 

że w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się

XIX Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 
(zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U..2019.506-j.t.) 
***********************************************************************************************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy;
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze Skateparku;
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Nowogrodziec;
w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Nowogrodziec;
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniu chronionym;
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok;
w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

4.Zakończenie obrad.

Transmisję z obrad Rady Miejskiej można obejrzeć >>tutaj<<