Wieża widokowa w Nowogrodźcu to jeden z głównych zabytków Gminy i Miasta Nowogrodziec. Po wielu latach wieżę czeka gruntowny remont.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę na realizację inwestycji "Renowacja wieży widokowej w Nowogrodźcu" w obecności Pawła Czyszczonia, Dyrektora Wydziału PROW. 

Wartość dofinansowania wyniesie 190 800 złotych. Są to już kolejne środki, które zwiększają pulę pozyskanych unijnych pieniędzy w kwocie 250 mln złotych.

 

Zabytkowa wieża widokowa w Nowogrodźcu

Na wzniesieniu, po południowej stronie miasta, w kierunku Gościszowa kilkaset metrów od murów miejskich znajduje się wieża widokowa. Wzniesiona została ona przez mieszczanina nowogrodzieckiego Alfreda Simona w 1892r. dla upamiętnienia setnej rocznicy przybycia jego rodziny z Francji do miasta Nowogrodźca. Wieżę wzniesiono na wzór średniowiecznego kasztelu z miejscowego ciosanego piaskowca i cegły ołdrzychowskiej. Dawniej do wysokości pierwszej kondygnacji opasała ją drewniana konstrukcja działającej tutaj restauracji.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego. Wnioski można składać do dnia 31 października 2019 r. w biurach powiatowych ARiMR.
Wniosek o przyznanie pomocy:
  • wersja edytowalna (excel) - otwórz
    ­
  • wersja PDF - otwórz
  • Zestawienie informacji o otrzymanej pomocy pomoc de minimis w rolnictwie - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku - otwórz
 
Stawka pomocy będzie zróżnicowana i będzie wynosić:
  1. 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  2. 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  3. 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych, i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  4. 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy. Łącznie wsparcie nie może przekroczyć 80% (lub w przypadku gospodarstw położonych na obszarach ONW 90%) kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej. Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50 proc. tym rolnikom, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Wypłata pomocy będzie realizowana jako pomoc „wyłączeniowa” dla gospodarstw rolnych, w których straty w dochodach wyniosą powyżej 30 proc. średniej produkcji rolnej z trzech poprzednich lat lub trzech z pięciu lat po odjęciu wartości najwyższej i najniżej albo w formule pomocy de minimis, jeżeli straty w dochodach będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej produkcji rolnej danego gospodarstwa.

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód. 

Więcej informacji - otwórz

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, że Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski do dnia 22 listopada 2019 r. o dotację na inwestycje w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym.

O pomoc, która realizowana  jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020,  może ubiegać się rolnik, o którym mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, tj. osoba fizyczna, wspólnicy spółek cywilnych, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli :

- jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014r., położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „gospodarstwem”.

- w gospodarstwie, którego wnioskodawca jest posiadaczem, musi być prowadzona w celach zarobkowych działalność rolnicza w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie może być prowadzona w celach naukowo-badawczych.

- ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy –  złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy będą mogli sfinansować z tego programu m.in.:

- wykonanie ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników,

- zakup nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem;

- budowę, zakup lub instalację elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakup i instalację urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie.

- opłat za patenty lub licencje.

 Przy inwestycjach modernizujących istniejące instalacje, konieczne będzie wykazanie, że przyczyniają się one do oszczędności wody na poziomie 10%.

W tym obszarze wsparcia wskazane zostały dokumenty preselekcyjne, których niedołączenie skutkuje pozostawieniem wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia:
a) ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego wraz z kopią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych wymagającą sporządzenia takiego projektu, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego,
b) ostateczne pozwolenie wodnoprawne wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiada ostateczne pozwolenie wodnoprawne,
c) ostateczne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem przypadku gdy operacja obejmuje również inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, w przypadku której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dołącza dokumenty, o których mowa w lit. a,
d) zgłoszenie wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego – w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie, jeżeli operacja obejmuje inwestycję, na realizację której nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

O kolejności przysługiwania pomocy, zdecyduje suma punktów przyznawanych na podstawie określonych w rozporządzeniu wykonawczym kryteriów wyboru.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych lub drogą pocztową.

Szczegółowe informacje: www.arimr.gov.pl, w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii: 800-38-00-84.

Piękne centrum Nowogrodźca zd

Miło jest nam Państwa poinformować, że na stronie internetowej "Regionalny Program Operacyjny Wojewódzktwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020" upubliczniono informacje o nowogrodzieckim projekcie rewitalizacji Rynku, jako wyróżniającym się projekcie regionalnym Województwa Dolnośląskiego.

>>>Zapraszamy Państwa do odwiedzenia serwisu Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego<<<

Piękne centrum Nowogrodźca

 

W dniu 2 października 2019 roku Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, podpisał umowę z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Kamilem Barczykiem w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego". Podczas podpisania umowy obecny był Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak. 

Jeszcze w lipcu 2019 roku Burmistrz Nowogrodźca, odpowiadając na prośbę Dyrektora SP ZOZ Bolesławiec Kamila Barczyka, złożył deklarację w sprawie wsparcia finansowego zakupu urządzeń diagnostycznych - rezonansu i tomografu dla szpitala powiatowego.

Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu budżetem oraz osobistemu zaangażowaniu Burmistrza Roberta Relicha w pozyskanie środków finansowych dla gminy, a przede wszystkim w odpowiedzi na jakże istotne potrzeby zdrowotne mieszkańców, przeznaczono z budżetu Gminy Nowogrodziec kwotę 457 740,00 złotych na dofinansowanie pracowni rezonansu magnetycznego w szpitalu powiatowym. Zakończenie realizacji zadania "Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego" ustalono do dnia 16 grudnia 2019 roku.

Burmistrz Nowogrodźca przedłożył Radnym Rady Miejskiej w Nowogrodźcu projekt uchwały dotyczącej dofinansowania rezonansu magnetycznego. Takie urządzenie nowej generacji znacznie poprawi i przyspieszy możliwości diagnostyczne szpitala bolesławieckiego. Posiadanie przez szpital powiatowy własnego rezonansu wpłynie korzystnie nie tylko na diagnostyczne możliwości, lecz również umożliwi zrealizowanie programu badań przesiewowych dla mieszkańców powiatu w celu wczesnego  wykrywania zachorowań na raka. 

Rezonans magnetyczny nowej generacji należy do nowoczesnych urządzeń diagnostycznych umożliwiających rozpoznanie nowotworów już we wczesnym stadium. Za pomocą rezonansu magnetycznego uzyskiwane są obrazy przekrojów narządów wewnętrznych we wszystkich płaszczyznach.

Na nowy sprzęt złożą się wszystkie gminy powiatu. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby mieszkańców w gminie. 

Pacjenci szpitala, mieszkańcy powiatu bolesławieckiego już nie będą musieli jeździć do szpitali w innych miejscowościach na badanie rezonansem magnetycznym.