Serdecznie zapraszamy na Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nowogrodźca.

Zawody odbędą się 3 lutego br. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu.

Początek - godzina 14.00.

Gościem specjalnym będzie grupa taneczna Cheerleaders Wrocław, która wystąpi w przerwach pomiędzy meczami. Zespół uświetnia swoimi pokazami imprezy sportowe w całym kraju. Wystąpił również między innymi w USA na meczu Ligi NBA.

Serdecznie zapraszamy!

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

 

działający na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 450, ze zm.) oraz Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LX/397/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2019 roku

 

I Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.
Wsparcie obejmuje zadania w następującym zakresie:

Zadanie nr I w zakresie– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:
-prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania           
183 000,00 zł

Zadanie nr II w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ,w tym:
-organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy, itp.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania:                          
15 000,00 zł

Zadanie nr III w zakresie - działalności na  rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:                   .  
-organizacja kolonii, półkolonii, obozów i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania:                         
32 000,00 zł

<<<Więcej informacji - BIP Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu>>>

ferie

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci na warsztaty podczas ferii zimowych,

które odbędą się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu!

Zajęcia są bezpłatne! 

FERIE ZIMOWE

Podczas V Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, która odbyła się w dniu 15 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK” w Nowogrodźcu, została podjęta uchwała dotycząca konsultacji w sprawie likwidacji Sołectwa Nowogrodziec.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Łukasza Konrada Izydorczyka została wniesiona do porządku obrad uchwała w ramach inicjatywy uchwałodawczej zgodnie z § 54 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Nowogrodziec. Przewodniczący Rady Miejskiej przedłożył projekt uchwały w sprawie wyboru formy konsultacji dotyczących zniesienia Sołectwa Nowogrodziec.

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca: "Jestem, i nie tylko ja, oburzony sposobem wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad sesji. To przykład działania, który zaprzecza hasłom głoszonym przed wyborami. 27.01.2019 r. to czas wyborów Sołtysa Nowogrodźca. W czasie zebrania wiejskiego będzie konsultowana decyzja o likwidacji sołectwa. Skąd ten niezrozumiały pośpiech? Dlaczego rolnicy mają być pozbawieni reprezentacji?

W związku z zamiarem likwidacji Sołectwa Nowogrodziec została podjęta uchwała większością głosów (6 głosów za, 5 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się).

Do Państwa uwagi załączamy Uchwałę nr V/29/19 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru formy konsultacji dotyczących zniesienia Sołectwa Nowogrodziec oraz Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej – Uchwała nr V/29/19:

>>Uchwała nr V/29/19 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru formy konsultacji dotyczących zniesienia Sołectwa Nowogrodziec<<

>>Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Uchwały nr V/29/19<<

Nowogrodziec zd 

W Nowogrodźcu jest prowadzony monitoring poziomu zanieczyszczenia powietrza. Na budynku Urzędu Miejskiego został zainstalowany czujnik mierzący w sposób ciągły zawartość pyłów – PM 10 i PM 2,5 – w powietrzu (jak również jego temperaturę, wilgotność i ciśnienie). Wyniki jego pomiarów może obserwować każdy na bieżąco – na specjalnej stronie internetowej.

Zakup, jak i obsługa internetowa czujnika, jest zrealizowana na zlecenie Roberta Relicha, Burmistrza Nowogrodźca z budżetu Gminy Nowogrodziec. Dokonywane przez niego pomiary mają służyć informowaniu Mieszkańców o jakości powietrza na terenie naszej gminy. Ważnym jest to, że lokalizacja czujnika może być zmieniana, co daje możliwość monitorowania jakości powietrza na terenie całej gminy.

Dodatkowo realizacja przez Gminę Nowogrodziec zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy i Miasta Nowogrodziec poprzez wymianę lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na ekologiczne źródła ciepła” w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec, w tym komfortu życia Mieszkańców i poprawy ich stanu zdrowia, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania pyłów PM2,5 i PM10.

Większa cześć budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Rynek, w związku z przeprowadzaną rewitalizacją płyty rynku oraz prowadzonym przez Gminę programem wymiany pieców przyłączyła się do sieci gazowej.

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca: „Pamiętam ile słów krytyki wywołała likwidacja komórek na zapleczu kamienic w Rynku. Dobrze, że nie uległem krzywdzącej, szczególnie dla Mieszkańców, nieuczciwej dezinformacji. Dziś właściciele korzystają z nowoczesnych ekologicznych kotłów zasilanych gazem ziemnym, razem oddychamy czystym powietrzem, powstała piękna architektonicznie przestrzeń w ramach rewitalizacji rynku.”

Redukcja zanieczyszczeń jest aktualnie widoczna na wynikach pomiaru jakości powietrza w Mieście Nowogrodziec.

Zachęcamy do stałego monitorowania jakości powietrza:
http://panel.syngeos.pl/

Nowogrodziec 700pks