Szkoła przyszłości410

W dniu 10 października 2018 roku została podpisana Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec numer RPDS.10.02.01-02-0058/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem wiodącym jest Fundacja Art Projekt z siedzibą w Krakowie, ul. Obozowa 42/30, 30-383 Kraków (adres korespondencyjny: ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów). Było to uwieńczeniem podjętych starań i złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: Oś Priorytetowa 10 - Edukacja, Działanie: 10.02 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny. Okres realizacji projektu od 07.01.2019 roku do 31.12.2020 roku. Zadania projektowe:

 • Zadanie 1 - Warsztaty dla Nauczycieli,
 • Zadanie 2 - Warsztaty Cyfrowy Świat,
 • Zadanie 3 - Warsztaty Młody Naukowiec,
 • Zadanie 4 - Zajęcia uzupełniające.

Szkoły biorące udział w projekcie:

 • Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie,
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi.

Całkowita wartość projektu: 787 395,25 zł. Gmina Nowogrodziec – łączne środki podmiotu będącego stroną partnerstwa  126 666,20 zł, w tym: - kwota dofinansowania (wynagrodzenia n-li)  86 616,20 zł, - wkład własny niepieniężny  40 050,00 zł.

W czerwcu 2019 roku szkoły biorące udział w projekcie otrzymały sprzęt TIK o wartości:

 • Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej:
 1. pracownia komputerowa wraz z wewnętrzną siecią oraz sprzętem TIK: 2 monitory interaktywne, komputer dla nauczyciela wraz z monitorem, 16 komputerów dla uczniów, serwer, serwer plików na kopie zapasowe, zapora sieci LAN, przełączniki sieciowe oraz punkty dostępowe, wartość 132 098,07 zł (brutto) zgodnie z PROTOKOŁEM PRZEKAZANIA-ODBIORU NR 1/RPDS.0058/SPCZ;
 1. robot Photon EDU (pakiet rozszerzony), JIMU Robot TankBot, pełny pakiet edukacyjny klocków konstrukcyjnych, programy multimedialne oraz pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki, multimedialny pakiet edukacyjny do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, programy multimedialne przeznaczone do wykorzystania na zajęciach terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej oraz do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, materiały plastyczne;
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie:
 1. pracownia komputerowa wraz z wewnętrzną siecią oraz sprzętem TIK: 2 monitory interaktywne, komputer dla nauczyciela wraz z monitorem, 17 komputerów dla uczniów, serwer, serwer plików na kopie zapasowe, zapora sieci LAN, przełączniki sieciowe oraz punkty dostępowe,  wartość 127 605,02 zł (brutto) zgodnie z PROTOKOŁEM PRZEKAZANIA-ODBIORU NR 1/RPDS.0058/SPG;
 1. pełny pakiet edukacyjny klocków konstrukcyjnych, gry językowe, programy multimedialne oraz pomoce dydaktyczne do nauczania przyrody oraz matematyki, programy multimedialne przeznaczone do wykorzystania na zajęciach terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej oraz inne pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym;
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi:
 1. pracownia komputerowa wraz z wewnętrzną siecią oraz sprzętem TIK: 1 monitor interaktywny, komputer dla nauczyciela wraz z monitorem, 16 komputerów dla uczniów, serwer, serwer plików na kopie zapasowe, zapora sieci LAN, przełączniki sieciowe oraz punkty dostępowe, drukarka A3, wartość 140 672,92 zł (brutto) zgodnie z PROTOKOŁEM PRZEKAZANIA-ODBIORU NR 1/RPDS.0058/SPNW;
 1. pełny pakiet edukacyjny klocków konstrukcyjnych, programy oraz pomoce dydaktyczne do nauki języka obcego nowożytnego, zestawy doświadczalne oraz pomoce dydaktyczne do nauczania chemii oraz przyrody, pomoce dydaktyczne dla uczniów do wykorzystania na zajęciach terapii logopedycznej oraz zestaw pomocy sensorycznych.

W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania oraz realizowaniem części zajęć projektowych również w formie zdalnej, jednostki uczestniczące w projekcie zostały dodatkowo wyposażone w:

 • Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej – 26 198,00 zł, w tym: laptop z oprogramowaniem + oprogramowanie biurowe– 2 szt. wartość brutto 7 998,00 zł, tablet – 13 szt. wartość brutto 18 200 zł,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie – 15 199,00 zł, w tym: laptop z oprogramowaniem + oprogramowanie biurowe – 1 szt. wartość brutto 3 999,00 zł,tablet – 8 szt. wartość brutto 11 200,00 zł,
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi  4 499,00 zł, w tym: laptop z oprogramowaniem + oprogramowanie biurowe – 1 szt. wartość brutto 3 999,00 zł, kamerka z mikrofonem – 3 szt. wartość brutto 420,00 zł, słuchawki z mikrofonem – 1 szt. wartość brutto 80,00 zł.

na łączną kwotę 45 896,00 zł. Ilość zrealizowanych godzin projektowych w roku szkolnym 2019/2020:

Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej

 W ramach Projektu szkoła zrealizowała dodatkowe zajęcia:

 • Zadanie nr 2 „ Warsztaty Cyfrowy Świat” – 74 godziny,
 • Zadanie nr 3 „Młody Naukowiec” – 40 godzin,
 • Zadanie nr 3 „Młody Naukowiec Przedsiębiorczość z kreatywnością” – 49 godzin,
 • Zadanie nr 4 „Zajęcia uzupełniające” – 23 godziny.

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie

W ramach Projektu szkoła zrealizowała dodatkowe zajęcia:

 • Zadanie nr 2 „ Warsztaty Cyfrowy Świat” – 30 godzin,
 • Zadanie nr 3 „Młody Naukowiec” – 96 godzin,
 • Zadanie nr 3 „Młody Naukowiec Przedsiębiorczość z kreatywnością” – 60 godzin,
 • Zadanie nr 4 „Zajęcia uzupełniające” – 96 godzin.

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi

 W ramach Projektu szkoła zrealizowała dodatkowe zajęcia:

 • Zadanie nr 2 „ Warsztaty Cyfrowy Świat” – 144 godziny,
 • Zadanie nr 3 „Młody Naukowiec” – 48 godzin,
 • Zadanie nr 3 „Młody Naukowiec Przedsiębiorczość z kreatywnością” – 96 godzin,
 • Zadanie nr 4 „Zajęcia uzupełniające” – 48 godzin.

Łącznie jednostki oświatowe uczestniczące w projekcie w roku szkolnym 2019/2020 zrealizowały 804 godziny. Ilość zrealizowanych godzin projektowych w roku szkolnym 2020/2021:

Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej

 W ramach Projektu szkoła zrealizowała dodatkowe zajęcia:

 • Zadanie nr 2 „ Warsztaty Cyfrowy Świat” – 70 godzin,
 • Zadanie nr 3 „Młody Naukowiec” – 32 godziny,
 • Zadanie nr 3 „Młody Naukowiec Przedsiębiorczość z kreatywnością” – 47 godzin,
 • Zadanie nr 4 „Zajęcia uzupełniające” – 13 godzin.

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie

W ramach Projektu szkoła zrealizowała dodatkowe zajęcia:

 • Zadanie nr 2 „ Warsztaty Cyfrowy Świat” – 42 godziny,

2) Zadanie nr 3 „Młody Naukowiec” – 48 godzin,

3) Zadanie nr 3 „Młody Naukowiec Przedsiębiorczość z kreatywnością” – 36 godzin,

4) Zadanie nr 4 „Zajęcia uzupełniające” – 48 godzin.

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi

 W ramach Projektu szkoła zrealizowała dodatkowe zajęcia:

 • Zadanie nr 2 „ Warsztaty Cyfrowy Świat” – 72 godziny,
 • Zadanie nr 3 „Młody Naukowiec” – 24 godziny,
 • Zadanie nr 3 „Młody Naukowiec Przedsiębiorczość z kreatywnością” – 0 godzin,
 • Zadanie nr 4 „Zajęcia uzupełniające” – 24 godziny.

Łącznie jednostki oświatowe uczestniczące w projekcie w roku szkolnym 2020/2021 zrealizowały 456 godzin. Ogółem jednostki oświatowe uczestniczące w projekcie w okresie od 7 stycznia
2019 roku do 31 grudnia 2020 roku zrealizowały 1260 godzin.

Logotypy szkoła przyszłości