ODPADY 480

Podobnie jak we wszystkich gminach w Polsce, tak w Gminie Nowogrodziec, obligatoryjnie dostosowano prawo lokalne do znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosić będzie:

  • 22,00 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość,
  • 20,00 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość w przypadku kompostowania bioodpadów we własnym kompostowniku,
  • 44,00 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny,

Podstawa prawna: Uchwała nr XXX/204/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Nowogrodziec (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2020 r. poz. 6630).