deszczowa410

30 kwietnia br. Burmistrz Nowogrodźca zawarł z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego Gminy Nowogrodziec pn. ,,Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowogrodźcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2020 - Oś priorytetowa 4: Środowisko i Zasoby, Działanie 4.5 ,,Bezpieczeństwo”, Schemat 4.5.C Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami.

Wartość dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1,77 mln zł., co stanowi 85 % kosztów zadania.

Inwestycja związana z budową i przebudową kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic Asnyka, Kolejowej, Górników, Parkowej, Kopernika, Kwiatowej, Różanej, Miodowej, Chopina, Podleśnej, Kusocińskiego i Robotniczej rozpoczęła się w 2016 r. Dotychczas wykonano 3 etapy projektu. W roku 2020, dzięki przyznanemu dofinansowaniu, zostanie wykonana największa część inwestycji związana z budową zbiornika retencyjnego. Tym samym projekt zostanie zakończony.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Nowogrodźca poprzez dostosowanie infrastruktury odbierającej i służącej zagospodarowaniu wód opadowych. W rezultacie wykonanych prac, istniejąca infrastruktura zostanie dostosowana do wymogów technicznych oraz do coraz częściej odnotowywanych negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych (gwałtowne opady, nawałnice).

kanalizacja deszczowa logotypy410