zdalna szkoła410

W dniu 23 kwietnia 2020 roku Robert Relich - burmistrz Nowogrodźca zawarł umowę o powierzenie grantu nr 966/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Udział w programie Ministerstwa Cyfryzacji „zdalna Szkoła” umożliwił samorządowi zakup komputerów, laptopów i oprogramowania dla szkół w celu wsparcia nauki zdalnej. Pomoce dydaktyczne w postaci sprzętu komputerowego przeznaczone są dla uczniów, jak i nauczycieli nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Środki finansowe w postaci grantu pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego celem było wybranie dostawcy sprzętu komputerowego, wyłoniono Wykonawcę spełniającego wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert.Wartość oferty opiewa na kwotę 84.306,86 zł, natomiast Gmina Nowogrodziec otrzymała grant w wysokości 69.655,00 zł, różnicę w wysokości 14.651,86 zł organ prowadzący wyasygnuje z własnego budżetu.Wykonawca dostarczył łącznie 37 laptopów i 8 tabletów.

zdalna szkoła logotypy410photo