veritas410

W dniu wczorajszym 8 rodzin otrzymało klucze do nowych lokali mieszkalnych w budynku byłego zakładu INCO-VERITAS przy ul. Lubańskiej. Mieszkania otrzymali Mieszkańcy, którzy z racji swojej sytuacji życiowej oczekiwali na przydzielenie mieszkania socjalnego. Część z tych rodzin zamieszkuje kamienice komunalne, których stan techniczny nakazuje podjęcie działań naprawczych w postaci przeniesienia lokatorów do nowych mieszkań.

Gmina Nowogrodziec nabyła budynek przy ul. Lubańskiej 14 od byłego zakładu INCO-VERITAS w 2015 roku. Budynek znajdował się w złym stanie technicznym, funkcjonowało w nim kilka punktów handlowo – usługowych, pozostałe pomieszczenia nie nadawały się do użytku. Obiekt włączono do planu rewitalizacji Nowogrodźca z myślą o jego odnowieniu, gruntownej modernizacji i nadania mu właściwego znaczenia. Ostatecznie zadecydowano, że budynek będzie pełnił trzy funkcje: usługową, która pozostanie w części parterowej, komercyjną o charakterze małego ,,inkubatora przedsiębiorczości” z wynajmem niskoczynszowych lokali na działalność gospodarczą na pierwszym piętrze oraz mieszkaniową, powstało bowiem 16 mieszkań socjalnych dla Mieszkańców Gminy na pierwszym i drugim piętrze budynku.

Pod koniec grudnia 2017 podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. ,,Modernizacja budynku przy ul. Lubańskiej 14 w Nowogrodźcu w celu adaptacji na mieszkania socjalne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, polegającego na przebudowie i rozbudowie byłego zakładu INCO-VERITAS”.

W ramach projektu wykonano szereg robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem prac instalacyjnych (elektrycznych i sanitarnych), działania termomodernizacyjne oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Roboty polegały na całkowitej zmianie zagospodarowania przestrzeni istniejącego budynku poprzez wyburzenie istniejących ścian działowych, wykonanie nowych otworów drzwiowych oraz okiennych, likwidacji istniejących klatek schodowych niespełniających aktualnych wymagań dot. ewakuacji, rozbudowie budynku o dwie zewnętrzne klatki schodowe, wykonaniu nowych instalacji: elektrycznej, kanalizacyjnej, c.o. oraz dociepleniu budynku.

Pośrednimi odbiorcami efektów realizacji projektu będą również pozostali mieszkańcy obszaru rewitalizacji wskazanego w obowiązującym Lokalnym Programie Rewitalizacji oraz wszyscy Mieszkańcy gminy Nowogrodziec.

 veritas nowy410

veritas

 veritas1 410

veritas korytarz 410