Zarządzenie Nr 14/2019
Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 28 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się harmonogram czynności oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  1. Ustala się harmonogram czynności oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2 jednostka nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor jednostki przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu oraz dyrektorom szkół podstawowych, w tym z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2019
Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 28 stycznia 2019 roku

Harmonogram czynności oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

w roku szkolnym 2019/2020 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec

jest organem prowadzącym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 

Nazwa czynności

Termin realizacji

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

11.02.2019r.

15.02.2019r.

Podanie informacji o liczbie wolnych miejsc.

19.02.2019r. o godz. 12.00

     
     

 

Lp.

 

Nazwa czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Termin realizacji

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

25.02. – 13.03.2019r.

do godz. 12.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzają-cych spełnianie przez kandydata warunków na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

14.03. – 15.03.2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

18.03.2019r.

godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 19.03. do 25.03.2019r.

do godz. 14.00

Drugi etap postępowania rekrutacyjnego

(w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal są wolne miejsca )

 

 

Termin realizacji

1.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzają-cych spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

26.03. – 02.04.2019r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych po obu etapach postępowania.

03.04.2019r.

godz. 12.00

3.

Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni roboczych od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 7 dni roboczych.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 04.04.2019r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14/2019
Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 28 stycznia 2019 roku

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym

 

Zapisy do szkoły podstawowej dzieci z obwodu

Nazwa czynności

Termin realizacji

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej zgodnie z obwodem.

 

11.02.2019r.

08.03.2019r.

 

Lp.

Nazwa czynności

Postępowanie rekrutacyjne

(wolne miejsca dzieci spoza obwodu)

Termin realizacji

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

18.03. – 22.03.2019r.

do godz. 14.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

25.03. – 27.03.2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

29.03.2019r.

godz. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 05.04.2019r.

do godz. 14.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

10.04.2019r.

do godz. 14.00

7.

Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 7 dni roboczych.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 10.04.2019r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 14/2019
Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 28 stycznia 2019 roku

 

Postępowanie uzupełniające

 

 

Termin realizacji

1.

Podanie informacji o liczbie wolnych miejsc, jeżeli sytuacja taka występuje.

28.06.2019r.

dot. oddz. przedszk. w SP i klas I SP

12.08.2019r. dot. przedszkola

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/ szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13.08. – 20.08.2019r.

do godz. 12.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej/ szkoły podstawowej

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

21.08. – 23.08.2019r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

26.08.2019.

godz. 12.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 27.08.2019r.

do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych.

28.08.2019r.

godz. 12.00