Odpowiedzialny budżet na 2019 rok zd

W dniu 15 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK” w Nowogrodźcu odbyła się V Sesja Rady Miejskiej, której głównym punktem porządku obrad było rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Radny Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Radosław Mariusz Urbanik przedstawił treść uchwały budżetowej, z której wynika że planowane dochody Gminy w bieżącym roku wyniosą 64.912.311,70 zł. natomiast wydatki 74.057.158,82 zł. Powstały deficyt w wysokości 9.144.847,12 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.867.896,00 zł. oraz zaciągniętej pożyczki w kwocie 276.951,12 zł.

Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na temat projektu uchwały oraz przedstawieniu stanowiska Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztofa Durda jako opinii właściwej Komisji Budżetowej, Radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu większością głosów (8 za, 5 wstrzymujących się) zdecydowali o przyjęciu budżetu na 2019 rok.

Na zakończenie Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podziękował wszystkim zebranym za udział w sesji.

<< Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej - Uchwała budzetowa 2019 >>

<<< V Sesja Rady Miejskiej >>>

Odpowiedzialny budżet na 2019 rok 700pks