Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), Burmistrz Nowogrodźca podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.  czytaj więcej>>