1ORLIK przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowogrodźcu410

Od 1 sierpnia 2017 roku Gmina Nowogrodziec realizuje Projekt pt.: „Szkoły Marzeń” numer RPDS.10.02.01-02-0043/17, w ramach Osi Priorytetowej 10 - Edukacja, Działanie: 10.02 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.1 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkurs horyzontalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Celem realizacji Projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw, a także tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia.

W ramach projektu realizowane są również szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia.

Projekt jest realizowany w Partnerstwie. W Gminie Nowogrodziec w Projekcie uczestniczą:

  • w Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu,
  • w Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach,
  • w Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie.

Uczestnicy i uczestniczki Projektu biorą udział w zajęciach realizowanych w ramach następujących zadań projektowych:

Zadanie nr 1 „Pozwolić uczniom myśleć” – szkolenia dla nauczycieli;

Zadanie nr 2 „ Warsztaty kreatywności”;

Zadanie nr 3 „ Warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe”;

Zadanie nr 4 „Młody naukowiec”;

Zadanie nr 5 „Zajęcia uzupełniające”;

Zadanie nr 6 „Warsztaty przedsiębiorczości”.

Czas trwania projektu: od 01.08.2017r. do 30.06.2019r.

 autor: ZOSZ Nowogrodziec

człowiek to najlepsza inwestycja logo