umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zd

W dniu 13 lutego 2018 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim o dofinansowanie projektu pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Opieki Specjalistycznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Podpisanie umowy dotyczącej utworzenia Domu Opieki Specjalistycznej zamyka etap przygotowań do realizacji inwestycji polegającej na modernizacji zabytkowego obiektu dawnego szpitala św. Józefa w Nowogrodźcu przy ul. Cichej.
Dwa tygodnie wcześniej, tj. 31 stycznia 2018 roku, Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał pierwszą z dwóch umów o dofinansowanie obejmującą swym zakresem zmianę funkcji budynku pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Opieki Społecznej oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej”.
Dwa projekty z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą polegać na przebudowie i rozbudowie istniejącego obiektu dawnego Szpitala św. Józefa w Nowogrodźcu przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu w celu przystosowania obiektu do nowych funkcji. W wyniku podjętych działań w budynku powstaną trzy niezależne od siebie (organizacyjnie, funkcjonalnie i przestrzennie) placówki związane ze świadczeniem usług społecznych dla mieszkańców. Będą to: Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych (w strukturze MGOPS), Dom Opieki Specjalistycznej(w strukturze SPZOZ) oraz Zakład Rehabilitacji Leczniczej(w strukturze SPZOZ).
Utworzenie i wyposażenie tych placówek są przedmiotem jednego wniosku o dofinansowanie, natomiast utworzenie i wyposażenie Domu Opieki Specjalistycznej - odrębnego wniosku ze względu na występowanie pomocy publicznej.
Oddanie do użytkowania trzech nowych placówek infrastruktury społecznej w Nowogrodźcu planowane jest na trzeci kwartał 2019 roku.
W ramach działań projektowych dotyczących utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej oraz Domu Opieki Specjalistycznej przewidziano m.in. wykonanie szeregu robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację zabytkowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonanie prac instalacyjnych (elektrycznych i sanitarnych), działania termomodernizacyjne, zakup wyposażenia dla trzech placówek oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W Domu Pomocy Społecznej znajdzie miejsce 30 osób niesamodzielnych, wymagających opieki ze względu na zaawansowany wiek i potrzebę całodobowej opieki. Placówka znajdować się będzie na parterze, na pierwszym i drugim piętrze budynku. Wszystkie sale dla pensjonariuszy i inne pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej będą spełniać wymagane standardy techniczne i jakościowe.
Dom Opieki Specjalistycznej będzie przeznaczony dla 30 osób niesamodzielnych, wymagających opieki ze względu na niepełnosprawność i chorobę. Znajdować się będzie na pierwszym i drugim piętrze. Wszystkie sale i pomieszczenia będą spełniać normy sanitarne w zakresie wyposażenia oraz rozwiązań technicznych dla tego typu instytucji.
Zakład Rehabilitacji Leczniczej dla osób o specyficznych problemach zdrowotnych, a niewymagających stałej opieki specjalistycznej będzie się znajdował na parterze budynku. Znajdą tu pomoc osoby poszukujące pomocy od specjalistów z zakresu przewlekłych chorób oraz przywracania sprawności po przebytych schorzeniach.
Bezpośrednimi odbiorcami projektów będą mieszkańcy gminy i miasta, którzy z racji swojej sytuacji zdrowotnej będą mogli zostać objęci opieką w ramach placówek. Będą to osoby, które ze względu na stopień niepełnosprawności lub stopień zaawansowania choroby są niesamodzielne, wymagają opieki i są samotne lub ich rodziny z różnych względów (brak odpowiednich warunków domowych, praca poza Nowogrodźcem) nie są w stanie podjąć się pełnej opieki nad bliską osobą.
Projekty są urzeczywistnieniem wielkiego wysiłku władz samorządowych Nowogrodźca w zakresie zagospodarowania obiektu byłego zakładu opieki hospicyjnej i paliatywnej przy ul. Cichej w Nowogrodźcu, są odpowiedzią na współczesne potrzeby społeczne i wyzwania dla mieszkańców. Ponadto kompleksowo realizują założenia rewitalizacji, zapewniając rozwiązanie problemów społecznych z połączeniem modernizacji infrastruktury miejskiej.
Dotychczas mieszkańcy zgłaszające potrzebę przyznania miejsca w placówce opiekuńczej, zapewniającej całodobową opiekę nad osobą niesamodzielną, mogli otrzymać miejsce poza Nowogrodźcem, co utrudniało wielokrotnie kontakty z rodziną, a tym samym wpływało na izolację społeczną. Placówki, które powstaną w wyniku realizacji projektów pomogą podnieść standard życia,
zapewniając korzystniejsze warunki korzystania przez samych mieszkańców, zaś inwestycja znacząco poprawi stan techniczny budynku.

Starania Burmistrza Roberta Relicha o środki europejskie, czynione od początku 2017 roku, znalazły ostatecznie uznanie Instytucji Zarządzającej RPO WD, czego efektem są zawarte umowy o dofinansowanie, których wartość opiewa łącznie na kwotę ponad 2 mln. zł. (829,3 tys. zł. – DOS i 1 173,4 tys. zł. – DPS i ZRL). Niezbędny udział środków własnych został zapewniony w budżecie Gminy i Miasta oraz wieloletniej prognozie finansowej.

 znaczki DPS

Projekty pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Opieki Społecznej oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej” oraz ,,Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Opieki Specjalistycznej” są realizowane ze współfinansowaniem środków z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 700pks