Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje o rozpoczęciu realizacji przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” projektu pt. „Przedsiębiorcze kobiety 2.0” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy RPO WD 2014-2020.

Głównym celem projektu jest założenie działalności gospodarczej przez min. 51 kobiet z terenu Dolnego Śląska do końca listopada 2019 roku. Projekt realizowany jest w okresie 1.XII.2017r. – 30.XI.2019r.

Projekt skierowany jest do niepracujących kobiet z terenu Dolnego Śląska.

>>Więcej informacji - Projekt pt. „Przedsiębiorcze kobiety 2.0”<<