Burmistrz Nowogrodźca ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej   w Goścoszowie

 

Zarządzenie Nr 95/2017
Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 12 lipca 2017 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 36a ust. 1 i 2, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010r. Nr 60, poz. 373 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie.
2. Ogłoszenie o konkursie, które stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zamieszcza się:
a) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu – www.nowogrodziec.pl,
b) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu,
c) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu – www.bip.nowogrodziec.pl,
d) na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu,
e) na tablicy ogłoszeń w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                  Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                        Robert  Relich


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 95/2017
Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 12 lipca 2017 roku

 

Burmistrz Nowogrodźca

ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie

Gościszów nr 152, 59-730 Nowogrodziec

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, §2 i § 5 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010r., Nr 60, poz. 373 ze zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa w punkcie 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z jego uzasadnieniem – w przypadku nauczyciela,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 168 ze zm.)

12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016r., poz. 1721 ze zm.) w przypadku kandydatka na dyrektora publicznej szkoły,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2008r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016r. poz. 1842 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być przez niego podpisane własnoręcznie, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, wraz z datą składania oświadczenia. Na żądanie Organu prowadzącego szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, 59-730 Nowogrodziec, ul. Adama Asnyka 53/1, z podanym dokładnym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie” w terminie do dnia 1 sierpnia 2017 roku do godziny 14.00.
Decyduje data wpływu do Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Nowogrodźca.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie odrębnym pismem.

 

                                                                                                                                 Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                      Robert Relich