PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH – OBOWIĄZEK WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowogrodziec są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Nowogrodźca .

Wpisu do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 •  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki posiada,
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki posiada,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się :

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł (Uwaga - opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, który w dniu wejścia w życie ustawy /1 stycznia 2012 r./ posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych) oraz
 2.  oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)".

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

 1.  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2.  oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 3.  podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy

ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Burmistrz Nowogrodźca, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

UWAGA!
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będą mogli wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Po upływie tego okresu przedsiębiorcy, którzy zamierzają kontynuować prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, będą musieli uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej.

Załączniki:

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .

Pobierz

 2. Oświadczenie.

Pobierz

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU  GMINY NOWOGRODZIEC

Pobierz

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Pobierz

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu prowadzącego działalności Zakres prowadzenia działalności Teren objęty prowadzoną działalnością Data i numer decyzji
1.

Jadwiga Mudrak

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

ul. Mickiewicza 21 B

59-730 Nowogrodziec

Tel.: 603981138

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Teren Gminy i Miasta Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6233.1.2014

z dnia 03.03.2014 r.

ważna do 03.03.2024 r.

2.

P.T.U. Mieczysław Brzuchowski

ul. Kolejowa 3

59-730 Nowogrodziec

Tel.: 508378239

608413984

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Teren Gminy i Miasta Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6322.4.2014

z dnia 21.05.2014 r.

ważna do 21.05.2024 r.

zmiana: decyzja nr WK.6233.2.2019 z dnia 23 maja 2019 r. (dodanie stacji zlewnej w Bolesławcu)

3.

Hydro-Tech Sp. z o.o.

ul. Młyńska 3a

59-730 Nowogrodziec

Tel.: 75 7349600

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Teren Gminy i Miasta Nowogrodziec

Decyzja nr WII.OS.7630-1/2009

z dnia 10.09.2009 r.

ważna do dnia 14.09.2019 r.

zmiana: decyzja nr WK.6233.5.2014 z dnia 3 lipca 2014 r. (dodanie stacji zlewnej w Bolesławcu)

4.

SIMEKO Sp. z o.o.

ul. Karola Miarki 42

58-500 Jelenia Góra

Tel.:75 6428065
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Teren Gminy i Miasta Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6220.18.2011.OS

z dnia 28.11.2011 r.

ważna do dnia 01.12.2021 r.

zmiana: decyzja nr WK.6233.1.2015 z dnia 6 maja 2015 r.

5.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Teren Gminy i Miasta Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6233.4.2018

z dnia 16.01.2019 r.

ważna do dnia 05.02.2029 r.
6.

„BATRIX” Sławomir Maziarz

Zebrzydowa 2

59-730 Nowogrodziec

Tel.: 601952688

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Teren Gminy i Miasta Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6233.2.2015

z dnia 18.05.2015 r.

ważna do dnia 18.05.2025 r.

zmiana: decyzja nr WK.6233.5.2015 z dnia 27 lipca 2015 r. (dodanie stacji zlewnej w Bolesławcu)

7.

WC Serwis Sp. z o.o Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2,

41-808 Zabrze

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z toalet przenośnych Teren Gminy i Miasta Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6233.6.2015.OS

z dnia 25 stycznia 2016 r.

ważna do dnia 25 stycznia 2026 r.

8.

EKO-TECH Sp. j. A Mierzwa i W. Kurpaski

ul. Sienkiewicza 116/5

50-347 Wrocław
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przemysłowych Gmina Nowogrodziec

Decyzja nr WK.6233.1.2018

z dnia 30 lipca 2018 r.

ważna do dnia 02 sierpnia 2028r.

Krajowy plan gospodarki odpadami 2014

Pobierz (Uwaga - duży plik! 9,88MB)